Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

kerkun
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamesoute mesoute
kerkun
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu
— Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamesoute mesoute
kerkun
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamesoute mesoute
kerkun
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
3497 69dd
Reposted fromphilipp philipp viafutureiscoming futureiscoming
kerkun
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl